Thủ tục: Thành lập, cho phép thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của Trường Trung cấp.

Thứ ba - 08/10/2019 21:53 534 0
1. Thủ tục: Thành lập, cho phép thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của Trường Trung cấp.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của Trường Trung cấp nộp hồ sơ tại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (số 12 Đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của Trường Trung cấp;  trường hợp không hợp lệ sẽ được trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.
Bước 3: Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ.
Sau khi thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập, cho phép thành lập; trường hợp không đủ điều kiện thành lập sẽ được trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND tỉnh hoặc qua đường bưu điện.
b. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (số 12 Đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường Trung cấp là 01 bộ, bao gồm:
+) Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục;
+) Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
+) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;
+) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ.
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, ngoài hồ sơ trên cần bổ sung:
+) Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
+) Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, ngoài những hồ sơ trên, hồ sơ cần bổ sung:
+) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;
+) Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;
+) Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập;
+) Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung cấp.
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, Tổ chức có liên quan.
f. Cơ quan thực hiện TTHC:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.
g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định thành lập, cho phép thành lập.
h. Lệ phí: Không
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Phụ lục I - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016).
- Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Phụ lục II - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016).
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.
- Quy mô đào tạo:
+) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Quy mô đào tạo trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh/năm;
+) Đối với trường trung cấp: Quy mô đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu 250 học sinh/năm;
- Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; đối với trường trung cấp là 20.000 m2.
- Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau:
+) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;
+) Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng;
+) Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.
- Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ (dự kiến về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý).
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật ngoài các điều kiện trên, phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 18 của Luật giáo dục nghề nghiệp.
Sau khi thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập; trường hợp không đủ điều kiện thành lập sẽ được trả lời bằng văn bản nêu rõ lí do.
k. Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 ngày 27/4/2014.
Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

Biểu mẫu kèm theo:
PHỤ LỤC I
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)
…………(1)………..
…………(2)………..

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
S     /…..-…….
V/v đề nghị thành lập, cho phép thành lập ...(3)...
………., ngày …. tháng …. năm 20….
 
                Kính gửi: ………………………………………………………….
………………………………………(4)...................................................................................
đề nghị thành lập, cho phép thành lập …………………………..(5)......................................
1. Lý do đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ....................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập:
Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: …………………………………(6).....................................
..............................................................................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..................................................................
..............................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….(7)..........................................
Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): …………………………………..(8).............................
Số điện thoại: ………………………………………… Fax: ....................................................
Website (nếu có): …………………………………… Email:...................................................
3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ...................................
.............................................................................................................................................
4. Ngành, nghề đào tạo và trình độ đào tạo
a) Tại trụ sở chính
b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có)
5. Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh
a) Tại trụ sở chính
- Đối tượng tuyển sinh: .......................................................................................................
............................................................................................................................................
- Quy mô tuyển sinh:
TT Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo Thời gian đào to Dự kiến quy mô tuyển sinh
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I Cao đng (9)            
1              
………………………            
II Trung cấp (10)            
1              
... ……………            
III Sơ cấp (11)            
1              
…. …………..            
IV Tng cộng            
b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ghi riêng cho từng phân hiệu/địa điểm đào tạo
- Đối tượng tuyển sinh: .......................................................................................................
............................................................................................................................................
- Quy mô tuyển sinh:
TT Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo Thời gian đào to Dự kiến quy mô tuyn sinh
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I Cao đng (12)            
1              
…………..            
II Trung cấp (13)            
1              
... ……………..            
III Sơ cấp (14)            
1              
…….            
IV Tng cộng            
(Kèm theo đề án thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
Đề nghị ……………………………(15)……………………………………. xem xét quyết định./.
 
  (16)
(Ký tên, đóng du, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ qun (nếu có);
(2): Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;
(3), (5), (6): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);
(4): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục;
(7): Ghi địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập;
(8): Ghi địa điểm dự kiến đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập;
(9), (12): Trường cao đẳng điền thông tin vào nội dung này;
(10), (13): Trường cao đẳng (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ trung cấp), trường trung cấp điền thông tin vào nội dung này;
(11), (14): Trường cao đẳng, trường trung cấp (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp), trung tâm giáo dục nghề nghiệp điền thông tin vào nội dung này;
(15): Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
(16): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.
 
 
PHỤ LỤC II
MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …. tháng …. năm 20 ....
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP .........…….(1)………………
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP .................(2).................
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
2. Thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
3. Thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
4. Nhu cầu đào tạo ……..(3)……. trên địa bàn (hoặc lĩnh vực) và các tỉnh lân cận.
...............................................................................................................................................
5. Quá trình hình thành và phát triển (chỉ áp dụng đối với trường hợp nâng cấp cơ sở giáo dục nghề nghiệp):
a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.
b) Về cơ sở vật chất.
c) Về thiết bị đào tạo.
d) Về đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý.
đ) Về chương trình, giáo trình, đào tạo.
e) Về kinh phí hoạt động.
Phần th hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA.......(4)…….
I. Thông tin chung về …………(5)………….. đề nghị thành lập, cho phép thành lập
1. Tên: …………………………………………..(6).................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..(7)..................................................
3. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ............................................................................
4. Số điện thoại: ……………………………………, Fax: ......................................................
Website: ……………………………………………., Email: ...................................................
5. Cơ quan chủ quản/cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ..................................................
6. Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng trường/Giám đốc trung tâm: ........................
............................................................................................................................................
(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: .................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. Mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Mục tiêu chung:
2. Mục tiêu cụ thể: Tên ngành, nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.
a) Dự kiến quy mô tuyển sinh
TT Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo Thời gian đào to Dự kiến quy mô tuyển sinh
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I Cao đng (8)            
1              
2              
... …………….            
II Trung cấp (9)            
1              
2              
... …………….            
III Sơ cấp (10)            
1              
2              
... …….            
IV Tng cộng            
b) Dự kiến quy mô đào tạo
TT Tên ngành, nghề và trình độ đào to Thời gian đào to Dự kiến quy mô đào tạo
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I Cao đẳng (11)            
1              
2              
………            
II Trung cấp (12)            
1              
2              
…….            
III Sơ cấp (13)            
1              
2              
……….            
IV Tổng cộng            
III. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng/trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp
1. Cơ cấu tổ chức
a) Ban giám hiệu/Ban giám đốc;
b) Hội đồng trường (đối với trường cao đẳng, trường trung cấp công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường cao đẳng, trường trung cấp tư thục);
c) Các Phòng chức năng thuộc trường cao đẳng/trường trung cấp/trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
d) Các Khoa chuyên môn thuộc trường cao đẳng/trường trung cấp;
đ) Các Bộ môn trực thuộc trường cao đẳng/trường trung cấp hoặc tổ bộ môn thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
e) Các đơn vị phục vụ đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (nếu có);
g) Các Hội đồng tư vấn;
h) Tổ chức Đảng, các đoàn thể.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Hội đồng và các phòng, khoa, bộ môn/tổ bộ môn.
IV. Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất:
- Diện tích đất sử dụng:
+ Đất xây dựng:
+ Đất lưu không:
- Diện tích xây dựng:
+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.
+ Khu phục vụ: Thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...
+ Các hạng mục khác...
b) Danh mục thiết bị, dụng cụ, phương tiện đào tạo theo từng ngành, nghề (tên, số lượng, năm sản xuất...).
2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
a) Số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề của đội ngũ nhà giáo theo từng ngành, nghề đào tạo.
b) Số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.
3. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho từng ngành, nghề đào tạo.
4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án
a) Nguồn vốn (14);
b) Kế hoạch sử dụng vốn (trong đó phải cam kết sử dụng nguồn vốn để đầu tư xây dựng và chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được thành lập, cho phép thành lập).
Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.
5. Tổng hp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.
Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH T, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
 
(15)
(Ký tên, đóng du, ghi rõ họ tên)
(16)
(Ký tên, đóng du, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn:
(1), (2), (4), (5), (6): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập như: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C;
(3): Đối với đề án đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng ghi “trình độ cao đẳng hoặc/và trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp”; đối với đề án đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp ghi “trình độ trung cấp hoặc/và trình độ sơ cấp”; đối với đề án đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp ghi “trình độ sơ cấp”;
(7): Ghi địa điểm nơi dự kiến đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập (phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố);
(8), (11): Trường cao đẳng điền thông tin vào nội dung này;
(9), (12): Trường cao đẳng (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ trung cấp), trường trung cấp điền thông tin vào nội dung này;
(10), (13): Trường cao đẳng, trường trung cấp (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp), trung tâm giáo dục nghề nghiệp điền thông tin vào nội dung này;
(14): Hồ sơ chứng minh về nguồn vốn là văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về nguồn vốn để đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục;
(15): Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có);
(16): Người đứng đu hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân lập đề án.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,008
  • Tháng hiện tại62,918
  • Tổng lượt truy cập1,639,988
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây