Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp

Thứ ba - 08/10/2019 21:55 465 0
5. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
Trường Trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong quá trình hoạt động có thay đổi về quy mô tuyển sinh; ngành nghề đào tạo; thay đổi địa điểm; đổi tên; chia tách; sáp nhập. Nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Đường Trường Thi, Tp Vinh)
Bước 2:
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và trả hồ lại hồ sơ.
Bước 3:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kim tra các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trường Trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đang ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Bước 4:
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua đường Bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Đường Trường Thi, Tp Vinh)
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện quản lý chung.
b. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Đường Trường Thi, Tp Vinh).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp: tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành nghề đào tạo vượt từ 10% trở lên so với đăng ký hoạt động được cấp; bổ ngành nghề đào tạo mới; bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo, giữa các ngành nghề đào tạo; chia tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Là 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
+) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
+) Báo cáo các điều kiện bảo đảm đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các giấy tờ chứng minh.
- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp: chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu đào tạo hoặc địa điểm trực tiếp tổ chức đào tạo; thành lập phân hiệu mới có tổ chức hoạt động đào tạo; mở thêm địa điểm hoặc liên kết với tổ chức cá nhân để tổ chức đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu. Là 01 bộ hồ sơ bao gồm:
+) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề ;
+) Báo cáo các điều kiện bảo đảm đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các giấy tờ chứng minh.
+) Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.
+) Văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 143/2016NĐ-CP.
+) Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu, địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP; văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP (trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính).
- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Là 01 bộ hồ sơ gồm:
+) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
+) Bản sao quyết định đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Là 01 bộ hồ sơ gồm:
+) Văn bản đề nghị thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó làm rõ phương án bảo đảm quyền lợi của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động;
+) Phương án giải quyết tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và lộ trình thực hiện.
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
f. Cơ quan thực hiện TTHCSở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An.
g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
h. Lệ phí: không.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (phụ lục IV Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016);
- Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (phụ lục VI Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016);
j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp khi có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương giáo trình như thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
k. Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 ngày 27/4/2014.
Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.
 
 
Biểu mẫu kèm theo
PHỤ LỤC IV
MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)

 
…………(1)………..
…………(2)………..

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
S: …../…..(3)…..-ĐKBSHĐ ………., ngày …. tháng …. năm 20….
 
Kính gửi: ………………….(4)………………………………...
1. Tên cơ sở đăng ký: ……………………………………..(5)................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………(6)....................................................
Điện thoại: …………………………………., Fax: ................................................................
Website:…………………………….………, Email: ..............................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: ....................................
............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm cấp: .......................................................................................................
4. Nội dung đăng ký bổ sung
a) Địa điểm đăng ký bổ sung thứ nhất: ……………………(7).............................................
Lý do đăng ký bổ sung: ......................................................................................................
TT Tên ngành, nghề đào tạo Mã ngành/nghề (8) Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ đào to
1        
2        
....        
b) Địa điểm đăng ký bổ sung thứ hai……………………….(9)………………
Lý do đăng ký bổ sung: ..........................................................................................................
TT Tên ngành, nghề đào tạo Mã ngành/nghề (10) Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ đào tạo
1        
2        
3        
....        
5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu: VT, ....
…………….(11)……………..
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2), (5): Ghi đúng tên cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo tên trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(3): Tên viết tắt của cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
(4): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
(6): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(7), (9): Ghi cụ thể địa điểm đăng ký bổ sung;
(8), (10): Mã ngành, nghề áp dụng đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
(11): Quyền hạn, chức vụ của người ký.
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC VI
MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)
…………(1)………..
…………(2)………..

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
S: …../BC-….(3)…. ………., ngày …. tháng …. năm 20….
BÁO CÁO
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
A. Trụ s chính
I. Ngành, nghề:…....; trình độ đào tạo; quy mô tuyển sinh/năm: ………….(4)
1. Lý do đăng ký bổ sung
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (5)
a) Cơ sở vật chất
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn
- Số phòng/xưởng thực hành
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo
TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng
1      
2      
….      
3. Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: ........................................................................
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: ......................................
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
1          
2          
...          
- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy Tổng số giờ giảng dạy/năm
1            
2            
...            
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo) (6)
4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo) (7)
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề
II. Ngành, nghề: ……….(thứ hai)………..; trình độ đào tạo; quy mô tuyển sinh/năm: ……… ……(8)……….
B. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có) (9)
(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..;
- Lưu: VT, ……
…………………..(10)……………..
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Hướng dẫn:
(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
(2): Ghi đúng tên cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo tên trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(3): Tên viết tắt của cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
(4): Nếu các ngành, nghề đào tạo trong cùng một nhóm ngành, nghề thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; nhà giáo;
(5): Nếu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp, phải có chứng minh về cơ sở vật chất.
Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.
Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo bao gồm: Bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng mua bán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính.
Nếu thiết bị đào tạo đi thuê cần bổ sung bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng thuê thiết bị, biên bản bàn giao thiết bị. Hợp đồng thuê thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.
(6): Hồ sơ chứng minh nhà giáo:
Mỗi nhà giáo phải có các hồ sơ chứng minh sau (bản photo không cần chứng thực):
- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động (đối với nhà giáo cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với nhà giáo thỉnh giảng);
- Văn bằng đào tạo chuyên môn;
- Nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với trình độ đào tạo được phân công giảng dạy.
(7): Một chương trình đào tạo bao gồm:
- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
- Chương trình đào tạo chi tiết.
(8): Báo cáo tiếp tục các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho ngành, nghề thứ hai như ngành, nghề thứ nhất;
(9): Nếu có phân hiệu, địa điểm đào tạo thì tiếp tục báo cáo các điều kiện.
Nếu là địa điểm liên kết đào tạo, phải có bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng liên kết đào tạo. Hợp đồng liên kết phải còn thời hạn ít nhất 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp.
(10): Quyền hạn, chức vụ của người ký.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay4,266
  • Tháng hiện tại62,176
  • Tổng lượt truy cập1,639,246
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây